Subpage slider

Pobyt z dzieckiem / SOM

Dzieci w Hotelu Vesta nie będą się nudzić, ponieważ w okresie letnim mogą spożytkować swoją energię w ogrodzie hotelowym. Zielona trawka zachęca do biegania po trawie lub gry w piłkę czy innych zabaw na świeżym powietrzu. Najmłodsi mogą bawić się w piaskownicy, huśtać na huśtawce lub zjeżdżać na zjeżdżalni. Dzieci wraz z rodzicami mogą zażywać kąpieli w naszym stelażowym basenie ogrodowym.
Rodzice w tym czasie mogą wypoczywać na trasie hotelowym, pić pyszną kawę w altanie ogrodowej lub opalać się na hotelowych leżakach.

W czasie deszczu dzieci mają do dyspozycji sale zabaw przygotowane do ich dyspozycji. Dla najmłodszych jest pokój zabaw z klockami, książeczkami, malowankami i sympatycznymi pluszakami, starsze natomiast mają salę z konsolą, piłkarzyki albo gry planszowe.
Dużym udogodnieniem dla rodzin z dziećmi jest aneks kuchenny, gdzie można zrobić dzieciom coś ciepłego do picia lub wyprać zabrudzone ubranka. W aneksie znajduje się również lodówka do dyspozycji gości.

W okolicy Hotelu Vesta znajduje się gminny plac zabaw oraz dwie plaże nad rzeką Koszarawą.
Zimowe miesiące to prawdziwy raj dla rodzin z dziećmi. Rodzice najczęściej uprawiają sporty zimowe wraz ze swoimi pociechami. Zobaczcie naszą zakładkę „Okoliczne atrakcje” znajdziecie tam mapę z najważniejszymi wyciągami na Pilsko. Dzieci, które jeszcze nie umieją jeździć na nartach opanują tą sztukę do perfekcji korzystając ze szkółek narciarskich lub przedszkola narciarskiego takich jak np. Dimbo.

Niezapomnianą, zimową atrakcją jest kulig. Pędzą konie, skrzypi śnieg, mróz szczypie po nosie a Wy w saniach z pochodniami, pędzicie przed siebie a drzewa w bajecznej, zimowej scenerii mijają obok. Zmarznięci, ale szczęśliwi docieracie do góralskiej wiaty, gdzie rozgrzejecie się przy ognisku, zjecie pyszna kiełbaskę, dzieci napiją się herbaty a rodzice smacznego grzańca. Z nami możesz to przeżyć.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W HOTELU VESTA***

Mając na uwadze obowiązek prawny wynikający z zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz treść wytycznych Organizacji Nardów Zjednoczonych w zakresie biznesu i praw człowieka, uznając istotną rolę biznesu w zapewnieniu poszanowania praw dzieci, Hotel przyjmuje do stosowania Standardy Ochrony Małoletnich. Niniejszy dokument stanowi zbiór zasad i procedur stosowanych, w przypadku podejrzenia, że dziecku, które przebywa w Hotelu, dzieje się krzywda oraz zapobiegania takim zagrożeniom, z uwzględnieniem sytuacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Standardy Ochrony Małoletnich w Hotelu Vesta*** są realizowane w oparciu o niżej wymienione zasady:

1. Hotel prowadzi swoją działalność operacyjną z poszanowaniem praw dzieci jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie.

2. Hotel uznaje swoją rolę w prowadzeniu biznesu społecznie odpowiedzialnego i promowaniu pożądanych postaw społecznych.

3. Hotel w szczególności podkreśla istotność prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dzieci i zobowiązuje się szkolić pracowników w tym zakresie.

I PRACOWNICY OBIEKTU

1. Hotel zobowiązuje się edukować swoich pracowników na temat okoliczności wskazujących, że dziecko przebywające w obiekcie może być krzywdzone oraz w zakresie sposobów szybkiego i odpowiedniego reagowania na takie sytuacje. Obiekt może realizować ww. edukację poprzez różne formy szkolenia.

2. Każdy pracownik, przed dopuszczeniem do pracy, jest zapoznawany z SOM, co zostaje przez niego potwierdzone złożeniem oświadczenia i zobowiązaniem do przestrzegania zasad i procedur zawartych w tym dokumencie. Załącznik Nr 1

3. Pracownicy zatrudniani do pracy z dziećmi podlegają cyklicznym szkoleniom, co zostaje udokumentowane przez pracodawcę.

4. Hotel zobowiązuje się do uwzględnienia sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

II ZATRUDNIANIE OSÓB DO PRACY Z DZIEĆMI

1. Osoby pracujące z dziećmi muszą wykazać w historii swojego zatrudnienia, że w przeszłości nie skrzywdziła żadnego dziecka.

2. Każdą osobę zatrudnioną przez hotel do pracy z dziećmi należy obowiązkowo sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

3. Ponadto każda osoba zatrudniana do pracy z dziećmi musi dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego.

4. Jeżeli osoba zatrudniana posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinna przedłożyć również informację z rejestru karnego tego państwa, którego jest obywatelem.

5. Od osoby zatrudnianej należy również pobrać oświadczenie o państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska.

6. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego wówczas osoba zatrudniana składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie.

7. W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych obiekt powinien zawrzeć w umowie z tym podmiotem stosowny zapis, który umożliwi egzekwowanie odpowiedniego standardu w zakresie sprawdzania przez tenże podmiot pracowników, pod kątem ich bezpieczeństwa wobec dzieci.

III ZAKRES KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI OSÓB WYZNACZONYCH DO WDRAŻANIA SOM

1. Nadzór nad SOM prowadzi Przedsiębiorca.

2. Przedsiębiorca powołuje koordynatora ds. SOM.

3. Koordynator jest osobą odpowiedzialną za zapoznanie pracowników z treścią SOM oraz monitorowanie ich stosowania w hotelu.

4. Koordynator organizuje i dokumentuje proces edukacji pracowników.

5. Koordynator opisuje każdą interwencję lub zgłoszone zdarzenie i odnotowuje w dzienniku zdarzeń.

6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa, Koordynator jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dowodów.

7. Koordynator jest odpowiedzialny za monitorowanie i aktualizację SOM.

IV PROCEDURA IDENTYFIKACJI DZIECKA PODCZAS ZAMELDOWANIA

1. Osoba dorosła podróżująca z osobą małoletnią dokonując zameldowania w Hotelu jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających jego relacje z dzieckiem, a w przypadku ich braku złożenia oświadczenia w celu identyfikacji dziecka i jego relacji z osobą dorosłą z którą przebywa w obiekcie.

2. Pracownicy recepcji zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na relacje łączące dziecko z opiekunem, z którym przybył do obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dziecka oraz zachowanie osoby dorosłej względem dziecka.

3. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentów lub złożenia oświadczenia przez osobę dorosłą, jak również w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do bezpieczeństwa dziecka, personel powinien powiadomić przełożonego.

V PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA KRZYWDZENIA DZIECKA

1. Zawsze, kiedy jest to możliwe, należy dokonywać identyfikacji dziecka i jego/jej relacji z osobą dorosłą, z którą przebywa w obiekcie.

2. W sytuacjach nietypowych i/lub podejrzanych, wskazujących na możliwe ryzyko krzywdzenia dziecka, identyfikacja jest obowiązkowo przeprowadzana przez pracownika recepcji.

3. Aby dokonać identyfikacji dziecka i jego/jej relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w obiekcie, należy:

a. Zapytać o tożsamość dziecka oraz o relację dziecka w stosunku do osoby, z którą przybyło do obiektu lub w nim przebywa. W tym celu można poprosić o dokument tożsamości dziecka lub inny dokument potwierdzający, że osoba dorosła ma prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem w obiekcie W przypadku braku dokumentu tożsamości można poprosić o podanie danych dziecka (imię, nazwisko, adres, numer PESEL).

b. W przypadku braku dokumentów wskazujących na pokrewieństwo dziecka i osoby dorosłej należy zapytać o tę relację osobę dorosłą oraz dziecko.

c. Jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, należy zapytać, czy posiada dokument świadczący o zgodzie rodziców na wspólny wyjazd osoby dorosłej z dzieckiem (np. pisemne oświadczenie).

d. Jeżeli osoba dorosła nie posiada dokumentu zgody rodziców, należy poprosić o numer telefonu wyżej wymienionych, aby zadzwonić i potwierdzić przebywanie dziecka w obiekcie z obcą osobą dorosłą za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

4. W przypadku oporu ze strony osoby dorosłej co do okazania dokumentu dziecka i/lub wskazania relacji należy wyjaśnić, że procedura służy zapewnieniu dzieciom korzystającym z Hotelu bezpieczeństwa i została opracowana w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym przedmiocie.

5. Po wyjaśnieniu sprawy w sposób pozytywny należy podziękować za czas poświęcony na upewnienie się, że dziecko jest pod dobrą opieką i jeszcze raz podkreślić, że procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

6. W przypadku gdy rozmowa nie rozwieje wątpliwości dotyczących podejrzenia wobec dorosłego i jego intencji skrzywdzenia dziecka, należy dyskretnie powiadomić przełożonego (o ile są w tym czasie na terenie obiektu). Aby nie wzbudzać podejrzeń, można np. powołać się na konieczność skorzystania ze sprzętów na tyłach recepcji, prosząc osobę dorosłą, aby poczekała wraz z dzieckiem w holu, restauracji lub innym miejscu.

7. Od momentu kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, zarówno dziecko, jak i osoba dorosła powinni być pod stałą obserwacją personelu i nie zostawać sami.

8. Przełożony, który został powiadomiony o sytuacji, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji lub w razie wątpliwości przejmuje rozmowę z podejrzaną osobą dorosłą w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.

9. W przypadku gdy rozmowa potwierdzi przekonanie o próbie lub popełnieniu przestępstwa na szkodę dziecka, przełożony zawiadamia o tym fakcie policję. Dalej stosuje się procedurę w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie dziecka.

10. W przypadku gdy świadkami nietypowych i/lub podejrzanych sytuacji są pracownicy innych działów hotelu np. serwis sprzątający, obsługa pokoi, pracownicy baru i restauracji, strefy relaksu, ochrony i in., powinni oni o tym niezwłocznie zawiadomić przełożonego, który zadecyduje o podjęciu odpowiednich działań.

11. W zależności od sytuacji i miejsca przełożony weryfikuje, na ile podejrzenie krzywdzenia dziecka jest zasadne. W tym celu dobiera odpowiednie środki prowadzące do wyjaśnienia sytuacji lub podejmuje decyzję o przeprowadzeniu interwencji i zawiadamia policję.

VI PROCEDURA W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCYCH NA SKRZYWDZENIE DZIECKA

1. Mając uzasadnione podejrzenie, że dziecko przebywające w obiekcie jest krzywdzone, należy niezwłocznie zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, telefon wykonuje osoba, która jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia (pracownik/przełożony). Jeśli zawiadamiającym jest pracownik, jednocześnie o zdarzeniu informuje swojego przełożonego.

2. Uzasadnione podejrzenie krzywdzenia dziecka występuje wtedy, gdy:

a. dziecko ujawniło pracownikowi obiektu fakt krzywdzenia,

b. pracownik zaobserwował krzywdzenie,

c. dziecko ma na sobie ślady krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie i/lub chaotycznie lub/i popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie np. znalezienie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci w pokoju osoby dorosłej.

3. W tej sytuacji należy uniemożliwić dziecku oraz osobie podejrzewanej o krzywdzenie dziecka oddalenie się z obiektu.

4. W uzasadnionych przypadkach można dokonać obywatelskiego zatrzymania1 osoby podejrzewanej. W takiej sytuacji, do czasu przybycia policji należy trzymać tę osobę pod nadzorem dwóch pracowników w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych gości.

5. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo dziecka. Dziecko powinno przebywać pod opieką pracownika do czasu przyjazdu policji.

6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa powiązanego z kontaktem dziecka z materiałem biologicznym sprawcy (sperma, ślina,naskórek), należy w miarę możliwości nie dopuścić, aby dziecko myło się oraz jadło/piło do czasu przyjazdu policji.

7. Po odbiorze dziecka przez policję należy zabezpieczyć materiał z monitoringu oraz inne istotne dowody (np. dokumenty) dotyczące zdarzenia i na wniosek służb przekazać ich kopię listem poleconym lub osobiście prokuratorowi lub policji.

Po interwencji należy opisać zdarzenie w dzienniku zdarzeń lub innym dokumencie przeznaczonym do tego celu.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.